Bài học trước chị đã biết , Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng từ thời gian này ngôn ngữ máy java hỗ trợ trọn vẹn các phản ứng của lập trình hướng đối tượng như tính đa hình , thừa kế , đóng gói và trừu tượng.

Mỗi lớp thường có một hàm constructor. Nếu chúng tôi không khai báo hàm này rõ ràng trình biên dịch Java sẽ tạo một constructor ngầm định cho lớp đó.

Đối tượng trong lập trình Java, hướng dẫn java cơ bản
Nếu chúng ta coi xét thực tiễn chúng ta có khả năng tìm thấy nhiều đồ vật xung quanh chúng ta: ôtô , chó , con người , v.v... Tất cả các đối tượng này đều có thuộc tính và hành vi.

Nếu chúng ta xem xét một con chó , thuộc tính của nó sẽ là - tên , giống , màu sắc , và các hành vi là: sủa , vẫy , chạy , cắn...Nếu bạn so sánh các đối tượng trong phần mềm với một đối tượng trong thế giới thực , chúng sẽ có đặc trưng rất giống nhau: thuộc tính đối tượng trong phần mềm được lưu trữ trong trường ( field ) và hành vi được lưu trữ trong phương thức ( method ).
Khóa học lập trình Java cơ bản
Mỗi lần một đối tượng mới được khởi tạo , chí ít một constructor sẽ được gọi. Thịnh hành thời Tống tắc chính của constructor là chúng cần phải có cùng tên với lớp. Một lớp có thể có nhiều hơn một constructor. Lập trình Java cơ bản

Class: chúng tôi có xác xuất xem lớp như một khuôn mẫu ( template ) của đối tượng ( Object ). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng ( fields hay properties ) và các phương thức( methods ) tác động lên thành phần nông dân dữ liệu đó làm gọi là các phương thức của lớp.
Constructor


cách thức truy cập biến và phương thức:

/* Khởi tạo đối tượng */

Object ObjectReference = new Constructor( );

/* Gọi biến */

ObjectReference.variableName;

/* Gọi phương thức */

ObjectReference.MethodName( );