Hiện nay công nghệ bluetooth đã trang bị trên thiết bị Android Tv Box