Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới cơ chế giá trị, hiện vật và thời gian đi làm. Căn cứ theo lao lý tại khoản 2, điều 55, Luật kế toán năm 2003 thì "Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải xây dựng doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của lao lý. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo luật pháp tại Điều 57 của Luật này”. như thế, để xây dựng công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần phục vụ những điểu kiện và thủ tục như thế nào?. Sau đây Kế Toán Phía Nam sẽ Chỉ cho bạn để nắm rõ thủ tục.


THỨ NHẤT: ĐIỀU KIỆN xây dựng CÔNG TY cung ứng DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Điều kiện về doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 41, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 lao lý cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp dịch vụ kế toán được điều khoản như sau:

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được xây dựng và hoạt động theo luật pháp của lao lý với một trong ba chế độ: Công ty bổn phận hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để xây dựng doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo lao lý tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

– Việc xây dựng, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải làm theo quy định của lao lý về doanh nghiệp và theo điều khoản của Nghị định này.

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật pháp tại Điều 43 của Nghị định này.

– Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải uy tín có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán pháp luật tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

Tìm hiểu ngay >>> công ty dịch vụ kế toán tại tphcm

Điều kiện về việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo luật pháp tại điều 57, Luật kế toán năm 2003, chứng chỉ kế toán được cấp khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành lao lý; không thuộc đối tượng lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Xem Thêm >>> công ty dịch vụ kế toán thuế

Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Được phép cư trú tại Việt Nam;

b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;

c) Đạt kỳ thi sát hạch về luật pháp kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

View more random threads: