Một số vấn đề lý luận về luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam

Định nghĩa về luật sư, nghề luật sư

Trong những nhà nước pháp quyền ngày nay, quyền bao biện và quyền được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp là một trong các quyền căn bản của công dân; quyền ấy thường được biểu lộ ngay trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong những văn bản luật rằng: công dân có thể tự biện hộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc nhờ người khác bào chữa, bảo vệ quyền, ích lợi hợp pháp của mình trước Toà án. Từ việc nhờ người khác biện hộ, luật sư và nghề luật sư xuất hiện để phục vụ nhu cầu được bao biện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đọc thêm : Lawyers in Vietnam

Vậy hiểu định nghĩa luật sư là gì?

Hiện tại, chúng ta có thể hiểu với nhau rằng: luật sư là 1 chức danh tư pháp độc lập, chỉ các người có đủ điều kiện hành nghề nhiều năm kinh nghiệm theo quy định của pháp luật nhằm thực hành việc giải đáp pháp luật, đại diện theo giao cho, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức và nhà nước trước tòa án và thực hành những dịch vụ pháp lý khác. Điều hai Luật luật sư 2006 quy định: luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo buộc phải của tư nhân, cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn luật sư được quy định tại Điều 10 Luật luật sư như sau: “Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức phải chăng, có bằng Cử nhân Luật, đã được tập huấn nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể phát triển thành luật sư. Lưu ý rằng, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật luật sư muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập 1 Đoàn luật sư.

Nghề luật sư là nghề như thế nào?

Tìm hiểu thêm : Luật sư mua bán sáp nhập

Nghề luật sư ở Việt Nam trước nhất là một nghề luật, trong đấy các luật sư bằng tri thức pháp luật của mình, độc lập thực hành những hoạt động trong khuôn khổ hành nghề theo quy định của pháp luật và quy chế phận sự nghề nghiệp, nhằm mục đích phụng sự công lý, góp phần bảo vệ pháp chế và xây mới Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Theo rộng rãi nhà nghiên cứu, nghề luật sư không giống như những nghề thường ngày khác vì ngoài các đề nghị về kiến thức và trình độ chuyên môn thì việc hành nghề luật sư còn phải tuân thủ theo quy chế đạo đức nghề nghiệp. Điều này tạo nên nét đặc thù riêng của nghề luật sư và nét đặc biệt này ảnh hưởng sâu sắc đến kỹ năng hành nghề, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng của các luật sư.

Đọc thêm >>> vietnam commercial law

View more random threads: