Sửa đổi pháp lý chứng nhận đầu tư do chuyển đổi hình thức đầu tư
Khi chủ đầu tư quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư đồng thời phải bắt đầu giấy tờ thay đổi giấy tờ chứng thực đầu tư
1. Trình tự tiến hành
- Công dân đóng giấy tờ trực tiếp trong Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận pháp lý hẹn trả kết quả.
- Sở KH ĐT thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.
2. Cách thức thực hiện: thanh toán hồ sơ trực tiếp
3. Thành quy định danh mục hồ sơ: thanh toán giấy tờ trực tiếp
a) Bản đề nghị/đăng ký thay đổi giấy tờ chứng nhận đầu tư Phụ thuộc vào mẫu (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
hoặc
b) Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của DN có được vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy tờ phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 và không thực thi đăng ký lại quý công ty, dựa vào mẫu (Phụ lục I-15, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
c) Văn bản đòi hỏi chuyển đổi (đối với nguyên nhân gắn với chuyển đổi doanh nghiệp: đưa thêm nội dung phụ thuộc điều lệ ở Điều 22, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007);
d) Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu quý công ty hoặc của Đại hội đồng cổ đông hoặc thoả thuận của một vài bên hợp doanh về việc chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi Cty (Quyết định cần được thông báo cho một trong các chủ nợ và người lao động biết trong thời kì 15 ngày, kể từ ngày quyết định);
đ) qui định Cty chuyển đổi;
e) Hợp đồng cộng tác buôn bán (đối với dự án đầu tư Căn cứ vào hình thức giao kèo cộng tác kinh doanh);
f) Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên phụ thuộc mẫu; Danh sách cổ đông sáng lập quý công ty cổ phần dựa theo mẫu; Danh sách người thay mặt phụ thuộc theo ủy quyền đối với quý doanh nghiệp TNHH một thành viên dựa vào mẫu, kèm theo một số hồ sơ sau:
* Đối với chủ đầu tư là cá nhân: Bản sao thích hợp giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân khác dựa theo điều khoản tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010.
* Đối với chủ đầu tư là tổ chức: bản sao hợp thức quyết định thành lập, thủ tục chứng thực đăng ký Mua bán hoặc thủ tục chứng thực đăng ký DN hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng nhận của cơ quan nơi Cty đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định uỷ quyền kèm Căn cứ vào bản sao hợp lí pháp lý chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện dựa vào uỷ quyền;


i) Bản sao thủ tục chứng thực đầu tư;
k) Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị và dự án đầu tư đến thời điểm thay đổi;
* nguyên nhân chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bổ sung:
- giao kèo chuyển nhượng hoặc hồ sơ xác nhận tặng / cho một phần quyền sở hữu của quý công ty đối với nguyên nhân chủ sở hữu DN chuyển nhượng , tặng / cho một yêu cầu sở hữu của mình ở tổ chức cho một hoặc một vài cá nhân khác;
- Quyết định của chủ sở hữu đơn vị về việc huy động mở tổng tiền góp đối với ví dụ đơn vị huy động thêm số vốn góp từ một hoặc một vài cá nhân khác.
* trường hợp chuyển đổi đơn vị TNHH 2 thành viên trở lên thành quý doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, bổ sung:
- hiệp đồng chuyển nhượng phần toàn bộ số tiền góp ở công ty;
* trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp TNHH thành DN cổ quy định danh mục và ngược lại, bổ sung:
- hợp đồng chuyển nhượng quy định danh mục toàn bộ vốn góp hoặc thoả thuận góp tổng vốn đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ:
- tình huống dự án thuộc diện đăng ký đầu tư : 01 bộ giấy tờ gốc
- ví dụ dự án thuộc diện thẩm định đầu tư: 08 bộ giấy tờ, trong đó có được 01 bộ gốc;
- trường hợp dự án thuộc thẩm quyền đồng tình của Thủ tướng Chính phủ: 10 bộ giấy tờ, trong đó có 01 bộ gốc
4. thời kì giải quyết
- Đối với tình huống dự án thuộc diện đăng ký đầu tư: 15 ngày sẽ làm việc bắt đầu từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;
- Đối với nguyên nhân dự án điều chỉnh thuộc diện thẩm định đầu tư: 30 ngày sẽ làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;
- Đối với ví dụ dự án thuộc thẩm quyền thỏa mãn của Thủ tướng Chính phủ: 37 ngày sẽ làm việc bắt đầu từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: DN
6. Cơ quan thực thi TTHC: Cơ quan trực tiếp tiến hành TTHC: Sở KH ĐT Hà Nội.
7. Kết quả giải quyết TTHC: giấy tờ chứng thực đầu tư
Xem chi tiêt tại: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư