Các các anh mới Giới thiệu ứng dụng Java thường không dể ý tới package vì các bạn toàn tạo file Java vào cùng 1 chỗ , không cần phải sắp xếp , không cần quản lý truy cập xem thêm về ngôn ngữ lập trình Java.
Nhưng để có khả năng tốt hơn trước hơn trong Java các anh phải tìm hiểu về package trong Java.
Các các anh có thể tham khảo định nghĩa sau :
Package được làm việc để đóng gói các lớp trong ứng dụng lại với nhau thành một khối. Đây là cách tốt nhất để lưu trữ các lớp gần đồng đẳng hoặc có cùng một module thành một khối hợp nhất – để đáp ứng 1 khối chức năng.
Cách tạo package trong ứng dụng lập trình Java
Các bạn sẽ làm việc cú pháp sau để khai báo package trong Java:
package ;
Lập trình Java với NetBeans, việc đặt tên package trong ứng dụng lập trình người ta thường Học bằng tên có phạm vi lớn cho đến các khuôn khổ nhỏ sau chót là tên package trực tiếp chứa các lớp. Ví dụ như sau:
// khai báo package com.cafeitvn
Package com.cafeitvn;
Khai báo để sử dụng packge trong Java Thế nào?
Các bạn phải khai báo 1 import package mà chị muốn sử dụng vào trong file java. Cú pháp khai báo như sau :
Import ten_package_.* ;
Hoặc
Import ten_package_.ten_class_trong_package;
Với cú pháp như trên các các anh cần phải nghĩ cần nhớ rõ mình import class này , tuy nhiên với các IDE ứng dụng Java như Netbean , Eclipse , .. Đều có trợ giúp gợi ý tên class hoặc packge khi các chị gõ 1 phần tên của nó. Mà thường thì nó còn hỗ trợ luôn việc import luôn khi các mọi người sử dụng class trong code.
Vậy khi nào thì sử dụng package? cơ bản về javabean
Các mọi người phải dùng package rất luôn luôn khi ứng dụng Java , bởi khi làm việc package nên giúp :
Tránh chống đối khi Mệnh danh lớp ( class ).
Tên gói còn được dùng để định danh lớp trong ứng dụng.Cho trông coi các lớp ( class ) và nhóm các lớp ( class ) lại với nhau thành các đơn vị nhỏ hơn. Việc thao tác cũng sẽ dễ dàng hơn , dễ import cùng 1 lúc nhiều class để sử dụng

Mỗi package có thể chứa chứa các class và interface.
Khi ta muốn sủ dụng một class nào đó trong 1 package thì ta phải import vào.
Dùng package để tránh trùng tên class hay interface trong các gói.
Các class trong java.lang được import tự động.

View more random threads: