Nhằm giúp Qúy công ty nắm bắt được công ty mình nằm trong danh sách lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp tiêu chuẩnnào để có đầy đủ cơ sở phát lý về môi trường lúc đi vào hoạt động theo đúng pháp luật, doanh nghiệp Long Hậu xin gửi đến các doanh nghiệp thông tin cần tiết sau:


I. Dự án chưa đi vào hoạt động, vận hành
Trước lúc đi vào xây dựng công trình, những cơ sở tùy từng quy mô, công suất sẽ tiến hành lập báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường chiến lược (ĐMC), lập báo cáo nhận định tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (chi tiết quy định ở Nghị định 18/2015/NĐ-CP và thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Đánh giá ảnh hưởng môi trường chiến lược hoặc nhận định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là giấy tờ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa cơ sở với cơ quan kiểm tra môi trường, với cộng đồng.

Thông qua việc thực hiện các công tác như xác định, dự đoán, đánh giá và hạn chế những ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và những yếu tố liên quan khác trước lúc đưa ra quyết định và thực hiện những cam kết bảo vệ môi trường, đề xuất những giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Nhận định tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường phải được lập cùng lúc với dự án nghiên cứu khả thi của dự án hoặc công trình đầu tư.

II. Dự án đã đi vào hoạt động, vận hành
Sau khu đi vào hoạt động chính thức, những công ty sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ phải lập giấy tờ môi trường như sau:

1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đơn giản:
Nếu như các công ty đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đề án chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản tùy theo quy mô công suất (chi tiết quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

2. Hồ sơ Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại:
Các doanh nghiệp sản xuất. Buôn bán, dịch vụ nảy sinh CTNH phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) với Sở Tài nguyên & Môi trường của Tỉnh. Những công ty có khối lượng CTNH nảy sinh dưới 600kg/năm không có cần tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH nhưng phải lập báo cáo kiểm soát CTNH lần đầu. Các cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH và báo cáo lần đầu với Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh phải tiến hành lập Báo cáo CTNH định kỳ (Chi tiết theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT).

3. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường:
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (QTMT) là hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại những doanh nghiệp và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT) (Chi tiết quy định ở thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT).

4. Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, khai thác nước ngầm, nước mặt:
Dựa theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT, NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT với tất cả những doanh nghiệp chế tạo, kinh doanh, dịch vụ có những hoạt động liên quan tới việc thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, dùng nước mặt; xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

+ Giấy phép xả thải
Tất cả các doanh nghiệp: sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, những nhà máy, nhà xưởng, có nảy sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn tiếp nhận có quy mô dưới 20m3/ ngày đêm phải đăng ký giấy phép xả thải với phòng tài nguyên và môi trường, và 20m3/ngày đêm trở lên chi cục bảo vệ môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường.

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất
Những tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành công ty sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác dùng nước dưới đất. Công suất khai thác và khu vực đăng ký cấp phép cũng tương tự giấy phép xả thải.

5. Báo cáo hoàn tất đánh giá ảnh hưởng môi trường/ đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Những doanh nghiệp đã lập nhận định ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sau lúc hoàn tất các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cần tiến hành lập báo cáo hoàn thành các hạng mục dự án bảo vệ môi trường hay công nhận hoàn thành nhận định tác động môi trường chiến lược, nhận định ảnh hưởng môi trường, xác nhận hoàn tất đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nếu công ty cần tư vấn cơ sở pháp lý về lập giấy tờ môi trường miễn phí với những giấy tờ về môi trường như trên, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
  • Fax: (028) 3781 8940

>>> Xem thêm: Hồ sơ môi trường là gì? Cách quản lý hồ sơ hiệu quả nhất