UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở VHTT Hà Nội.


Theo đó, UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình và bãi bỏ 14 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tag: am thanh bar

22 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke; thủ cục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; Thủ tục công nhận lần đầu, công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; Thủ tục công nhận lần đầu, công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm; Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa; Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội; Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội; Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách bắt đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản; Thủ tục cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Thủ cấp cấp, cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình… Tag: thiết kế bar

14 thủ tục hành chính bãi bỏ: Thủ tục cấp mới, cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke; xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý; chia tách, sáp nhận, giải thể hoạc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/2/2019. Các thủ tục hành chính số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 phần I, mục XI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố hết hiệu lực. Các thủ tục hành chính số 1, 2,3,4,5 phần I, mục VII Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố hết hiệu lực./. Tag: thi công bar

Nguồn: toquoc.vn/bai-bo-14-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-gia-dinh-tren-dia-ban-ha-noi-20190228160950562.htm