Mức độ phổ biến của đàn điện tử phím trong cuộc sống hiện đại